Köyliön Metsästysseura ry:n

SÄÄNNÖT

l §

YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISVUOSI, KIELI, JÄSEN LIITTO JA -PIIRI

Yhdistyksen nimi: Köyliön Metsästysseura ry
Kotipaikka: 27710 Köyliö
Kunta: Köyliön kunta
Yhdistys on perustettu marraskuun 3 p:nä 1940 ja siitä käytetään näissä säännoissa nimitystä seura.
Seuran kieli on Suomi.
Seura on Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piirin sekä Suomen Kennelliiton jäsen. Piirin jäsenenä seura noudattaa piirin sääntöjä ja määräyksiä.

2 §

SEURAN TARKOITUS

Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) järkiperäistä metsästystä
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa
3) metsästysampumaurheilua ja
4) kenneltoimintaa

3 §

SEURAN TOIMINTAMUODOT


Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita
2) suorittamalla riistanhoitotyötä
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista
6) kouluttamalla jäseniään
7) järjestämällä metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten seura voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa ja
8 ) edistämällä metsästyskoiratoimintaa

4 §

SEURAN JÄSENET

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran vuosikokous voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piirin ja Säkylä - Köyliö riistanhoitoyhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä.

Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran vuosikokouksen on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.


Seuran jäsenen täytettyä 70 vuotta, hänen jäsenmaksunsa alennetaan puoleen (1/2) kulloinkin voimassa olevasta maksusta.


Kannattavaksi henkilöjäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla henkilö- tai yhteisöjäsenellä on puheoikeus mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.


5 §

JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT

Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassa seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja toukokuun loppuun mennessä vuotuisen jäsenmaksun, joiden suuruuden seuran talvikokous vuosittain määrää.


Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kun varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa ja että koejäsenen hirvieläinjahtiin osallistumisesta päättää seuran johtokunta.


Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet ja seuran vuosikokouksen myöntämät jäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksuista. Kannattavilta henkilö- tai yhteisöjäseniltä ei peritä liittymismaksua. Vuotuinen tai kertakaikkinen
kannattajajäsenmaksu määrätään vuosittain erikseen yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen osalta seuran talvikokouksessa.

6 §

SEURASTA EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 §

SEURASTA EROTTAMINEN

Seuran vuosikokous erottaa jäsenen joka,
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen
2) toimii yhdistyksen sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä tai
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.


Ennen päätöksentekoa johtokunnan on varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erottamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen. Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8 §

SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista talvikokous pidetään tammi - helmikuussa ja kesäkokous kesä - elokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta
1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
2) kirjallisena ilmoituksena jäsenelle

9 §

TALVIKOKOUSASIAT

Talvikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
2) Todetaan kokouksen laillisuus
3) Hyväksytään työjärjestys
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja
päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali
7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle
8) Toimitetaan kahden tilintarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiesten vaali alkaneelle toiminta vuodelle
9) Vahvistetaan toiminta - ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten
10) Päätetään seuran liittymis - jäsenmaksun suuruudesta, kannattavien henkilöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta sekä kannattavien yhteisöjäsenten vuotuisesta ja kertakaikkisesta kannattajajäsenmaksusta.
11) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo - ja menoarvio
12) Käsitellään jäsenasiat
13) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin
14) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat
15) Päätetään Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piirille ja Säkylä - Köyliö riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä.
16) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10 §

KESÄKOKOUSASIAT

Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11 §

SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa ( 1 /10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12 §

PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN

Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

13 §

SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.
Jokaisella liittymismaksun ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä kannattavia jäseniä lukuunottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamisesta koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa ( 3 /4) äänestyksessä annatuista äänistä.

14 §

SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI

Seuran tili - ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kahta viikkoa ennen talvikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi päivää ennen talvikokousta.

15 §

SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa talvikokouksen valitsema johtokunta.
Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut 6 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla eroaa arvan peruusteella puolet johtokunnan jäsenistä. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan.
Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heiltä vaatii.

16 §

PÄÄTÖSVAL TAISUUS

Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17 §

SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT

Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai sihteeri kukin erikseen.

18 §

JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti:
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavotteiden mukaisesti
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä
5) vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta
6) vastata jäsenliitojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvotteista
7) nimetä edustajat Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piirin kokouksiin, ellei seuran talvikokous ole asiasta jo päättänyt
8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista
9) pitää seuran jäsenluetteloa
10) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta
11) hoitaa seuran tiedotustoiminta
12) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt
13) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä sekä tehdä esityksiä muista huomionosoituksista
14) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset sekä
15) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii

19 §

SEURAN METSÄSTYSSÄÄNNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT

Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännöt ja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20 §

SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA

Jos seura puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen. Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen. Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseoyhdistys - Jaktmuseiföreningen ry:lle (Suomem Metsästysmuseo ). Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi Suomen Metsästäjäliiton Satakunnan piirille

21 §

MUUTA

Muutoin noudatettakoon , mitä laissa yhdistyksistä on säädetty.

Nämä säännöt on hyväksytty seuran kesäkokouksessa 12.8.2001.Nämä säänöt perustuvat Suomen Metsästäjäliiton seuroille laatimiin mallisääntöihin jotka on ennakkotarkastettu 12.03.1990.